09126610672 - ۰۲۶۳۴۸۲۵۳10

گریل مبله ترکیبی

گریل مبله ترکیبی

کابینت تمام استیل

ابعاد : ۳۰ – ۶۰ – ۹۰ – ۱۲۰